Quan hệ cổ đông

Home/Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO VỀ NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THÔNG BÁO Về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Mai Lan Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Mai Lan; Căn cứ theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 28/04/2023. Công ty [...]

2023-06-02T07:25:04+00:00 11/05/2023|Categories: Quan hệ cổ đông|