THÔNG BÁO VỀ NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

Home/Đại hội đồng cổ đông/THÔNG BÁO VỀ NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

THÔNG BÁO VỀ NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

THÔNG BÁO

Về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Mai Lan

  • Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Mai Lan;
  • Căn cứ theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 28/04/2023.

Công ty Cổ phần Mai Lan trân trọng thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 như sau:

  1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Mai Lan
  2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  4. Ngày chốt danh sách cổ đông: 12/05/2023
  5. Mục đích: tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
  6. Thời gian thực hiện: dự kiến 12/06/2023
  7. Địa điểm thực hiện: dự kiến tại tòa nhà TTC, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM.
  8. Nội dung họp: theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, chi tiết tại thư mời họp và chương trình họp.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu: Văn thư.

 

 

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

 

(Đã ký)

VÕ NGUYÊN HÙNG

2023-06-12T09:31:41+00:00 11/05/2023|Categories: Đại hội đồng cổ đông|