Đại hội đồng cổ đông

Home/Đại hội đồng cổ đông

THÔNG BÁO VỀ NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LAN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.HCM, ngày 13 tháng 05 năm 2024   THÔNG BÁO Về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Kính gửi: Quý [...]

2024-05-14T01:26:28+00:00 13/05/2024|Categories: Đại hội đồng cổ đông|

THÔNG BÁO VỀ NGÀY CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

THÔNG BÁO Về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Mai Lan Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Mai Lan; Căn cứ theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 28/04/2023. Công ty [...]

2023-06-12T09:31:41+00:00 11/05/2023|Categories: Đại hội đồng cổ đông|